CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

„PROVOCAREA I - MARTIE 2019”

S.C. Clever Tech S.R.L. (în continuare ”Clever”), persoană juridică de naționalitate română cu sediul în București, str. Buzești nr. 50-52, etaj 5, sector 1, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10163/2011, Cod Unic de Înregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office, reprezentată prin DUMITRU ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Str. Simetriei nr. 22, sector 2, CNP 1850121420071, în calitate de administrator, are calitatea de organizator al campaniei „PROVOCAREA I - MARTIE 2019”.

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

Prezentul regulament de desfășurare al campaniei se regăsește pe site-ul www.clevertaxi.com.

Art. 1 DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever Taxi Driver” în perioada 06.03.2019 (ora 14:20) - 13.03.2019 (ora 14:20).

Art. 2 DREPTUL DE A PARTICIPA

La această Campanie pot participa transportatorii in regim de inchiriere, din municipiul BUCUREȘTI, care:

care acceptă comenzi prin intermediul aplicației CLEVER TAXI DRIVER;

care acceptă plata prin intermediul aplicației CLEVER TAXI DRIVER;

să își păstreze ratingul în aplicația CLEVER de cel puțin 4,7;

să nu primească reclamații pe perioada campaniei.

Prezentele condiții de participare sunt cumulative.

Art. 3 MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Pentru a se înscrie în cadrul prezentei campanii utilizatorii platformei CLEVER TAXI Driver, trebuie să își manifeste acordul, acceptând termenii și condițiile prevăzute în prezentul regulament prin apăsarea butonului “Particip”.

În perioada de desfășurare a campaniei, participanții trebuie să efectueze cât mai multe curse și să îndeplinească obiectivele stabilite

Prin curse efectuate se înțelege, curse la care transportatorul s-a prezentat efectiv la punctul de preluare al clientului, iar clientul nu a anulat cursa în aplicație. Premiile vor fi acordate în ordinea cronologică în care participanții au atins obiectivul.

Premiile NU se cumulează cu alte campanii în desfășurare organizate de către Clever.

știgătorii vor fi notificați, în momentul acordării premiului, cu privire la premiile câștigate prin intermediul platformei CLEVER TAXI DRIVER.

Art. 4 PREMII

Pentru atingerea unuia dintre obiectivele de mai jos, participantul va primii premiul aferent obiectivului atins:

-obiectiv intermediar I total de 50 (cincizeci) de curse din care cel puțin 5 (cinci) acceptate cu plata cu cardul. Premiul este de 150 (osutacincizeci) de lei.

obiectiv intermediar II total de 80 (optzeci) de curse din care cel puțin 8 (opt) acceptate cu plata cu cardul. Premiul este de 300 (osutacincizeci) de lei.

-obiectiv final: total de 120 (osutădouazeci) de curse din care cel puțin 12 (doisprezece) acceptate cu plata cu cardul. Premiul este de 600 (sasesute) de lei.

Atingerea celor 3(trei) obiective nu implică cumularea premiilor.

Fondul total de premii este în cuantum de 160.000 EUR (osutasaizecidemiieuro), echivalentul la cursul BNR din data 06.03.2019.

Premiile nu sunt transmisibile către alte persoane.

Art. 5 INTRAREA ÎN POSESIE A PREMILOR

Premiile vor fi virate în contul bancar al participantului indicat de către acesta în cadrul aplicației CLEVER TAXI DRIVER, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, de la data de 13.03.2019 ora 16:00.

Art. 6 OBLIGAȚII FISCALE ȘI BANCARE

Premiile prevăzute la art. 4 intră sub incidența prevederilor Codului Fiscal.

Art. 7 FONDURI NEEPUIZATE

În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

Art. 8 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001. Participanții își manifestă acordul de a le fi prelucrate datele cu caracter personal, în scop de marketing și publicitate.

Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile numerele de telefon ale Participanților la Campanie.

De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator alocării unui Premiu: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, domiciliu, date de identificare din actul de identitate.

Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.

Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

Prin participare, își dă acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără niciun fel de obligație de plată.

Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), Organizatorul recunoaște dreptul Participanților de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate și de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor incorecte. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuși unor decizii individuale, așa cum sunt ele definite în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) și se pot adresa instanței de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată și semnată către Organizator la adresa sediului social.

Art. 9 LITIGII

Orice diferență între participant și organizator se va soluționa pe cale amiabilă, în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată în raza teritoriala a cărora se află sediul organizatorului.

Art. 10 PREVEDERI DIVERSE

Încercarea de fraudare a sistemului atrage :

descalificarea din cadrul campaniei;

rezilierea contractului dintre CLEVERTECH și participant, în calitatea sa beneficiar al aplicației CLEVER TAXI DRIVER și

blocarea contului de utilizator CLEVER TAXI DRIVER.

Prin fraudă se înțelege:

participarea la concurs prin efectuarea de curse prin comenzi efectuate de către rude sau afini până la gradul III (trei) ai transportatorilor (șoferilor);

efectuarea de curse false generate direct de către transportator (șofer) și sau indirect prin terți în scopul eludării dispozițiilor prezentului regulament;

comenzile transmise de client de pe același dispozitiv de pe care au fost acceptate de transportator (șofer);

numărul de telefon al clientului coincide cu numărul de telefon al transportatorului (șofer).

Daca participantul pe durata desfasurarii campaniei va avea mai mult de 5 comenzi anulate, contorizarea se va reseta si va reincepe provocarea

Participanții la această campanie pot solicita informații cu privire la premiile alocate în intervalul 13.03.2019 ora 13:00-26.03.2019 ora 13:00.

ORGANIZATOR,

S.C. Clever Tech S.R.L.

prin administrator

DUMITRU ALEXANDRU