CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

„DEPĂȘEȘTE-ȚI LIMITELE DECEMBRIE 2018”

 

 

S.C. Clever Tech S.R.L. (în continuare ”Clever Taxi”), persoană juridică de naționalitate română cu sediul în București, Aleea Piatra Mare nr. 1, sector 2, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10163/2011, Cod Unic de Înregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office, reprezentat prin DUMITRU ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Str. Simetriei nr. 22, sector 2, CNP 1850121420071, în calitate de administrator, are calitatea de organizator al campaniei DEPĂȘEȘTE-ȚI LIMITELE DECEMBRIE 2018”.

 

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

 

Prezentul regulament de desfășurare al campaniei se regăsește pe site-ul www.clevertaxi.com

 

Art. 1 DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

 

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever Taxi Driver” în perioada 04.12.2018 (ora 12:00) -07.01.2018 (ora 23:59)

 

Art. 2 DREPTUL DE A PARTICIPA

 

La această Campanie pot participa  transportatorii, din toate orașele în care exista aplicația, care :

      au cont activ în cadrul platformei CLEVER TAXI Driver la momentul începerii prezentei campanii,

      care acceptă comenzi prin intermediul aplicației CLEVER TAXI DRIVER.

Prezentele condiții de participare sunt cumulative.

 

ART. 3 MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

 

Pentru a se înscrie în cadrul prezentei campanii utilizatorii platformei CLEVER TAXI Driver, trebuie să își manifeste acordul, acceptând termenii și condițiile prevăzute în prezentul regulament prin apăsarea butonului “Particip”.

În perioada de desfășurare a campaniei, participanții trebuie să efectueze cât mai multe curse.

Prin curse efectuate se înțelege, curse la care transportatorul s-a prezentat efectiv la punctul de preluare al clientului, iar clientul nu a anulat cursa în aplicație. Premiile vor fi acordate în ordinea cronologica în care participanții au atins unul din cele 2 obiective.

Bonusurile nu se cumulează.

Câștigătorii vor fi publicați pe site-ul www.clevertaxi.com secțiunea concursuri Campania ”DEPĂȘEȘTE-ȚI LIMITELE DECEMBRIE 2018”.

Câștigătorii vor fi notificați cu privire la premiile câștigate atât telefonic cât și prin intermediul platformei CLEVER TAXI DRIVER.

 

ART. 4 PREMII

 

Premiile din cadrul prezentei campanii sunt:

      200 RON (douăsutelei) - pragul I și

      500 RON (cincisutelei) - pragul II.

 

Fondul total de premii pentru fiecare oraș este în cuantum de 500.000 lei (cincisutemiilei).

Premiile nu sunt transmisibile către alte persoane.

Pragurile sunt calculate personalizat pentru fiecare șofer în funcție de activitatea medie a acestuia în  ultimele 3 luni. Daca transportatorul nu are o vechime de 3 (trei) luni în aplicația Clever TAXI DRIVER pragurile pentru acest transportator vor fi calculate în funcție de media activității desfășurată în orașul în care transportatorul își desfășoară activitate.

 

ART. 5 INTRAREA ÎN POSESIE A PREMILOR

 

Premiile vor fi virate în contul bancar al participantului indicat de către acesta în cadrul aplicației CLEVER TAXI DRIVER, în termen de 30 (treizeci) zile, de la data de 08.01.2019 ora 13:00.

 

Art. 6 OBLIGAȚII FISCALE ȘI BANCARE

 

Premiile prevăzute la art. 4 intră sub incidența prevederilor art. 115 din Codul Fiscal.

 

Art. 7 FONDURI NEEPUIZATE

 

În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 

Art. 8 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Organizatorul este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001.

Participanții își manifestă acordul de a le fi prelucrate datele cu caracter personal, în scop de marketing și publicitate.

Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile numerele de telefon ale Participanților la Campanie.

 

De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator alocării unui Premiu: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, domiciliu, date de identificare din actul de identitate.

 

Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.

Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

 

Prin participare, își dă acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără niciun fel de obligație de plată.

 

Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

 

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanților de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile și în condiţiile prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 și se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată către Organizator la adresa sediului social.

 

Art. 9 Litigii

 

Orice diferență între participant și organizator se va soluționa pe cale amiabilă, în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată în raza teritoriala a cărora se află sediul organizatorului.

 

Art. 10 PREVEDERI DIVERSE

Încercarea de fraudare a sistemului atrage :

      descalificarea din cadrul campaniei;

      rezilierea contractului dintre CLEVERTECH și participant, în calitatea sa beneficiar al aplicației CLEVER TAXI DRIVER și

      blocarea contului de utilizator CLEVER TAXI DRIVER.

 

Redactat la cererea expresă a părții şi autentificat de S.P.N. DICTUM din municipiul Bucureşti într-un unic exemplar original, care a fost păstrat în arhiva notariatului, în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială, republicată.

ORGANIZATOR,

S.C. Clever Tech S.R.L.

prin administrator

DUMITRU ALEXANDRU