TERMENI ŞI CONDIŢII CADRU AI CLEVER TECH S.R.L.

APLICABILI SERVICIILOR CLEVER DELIVERY


 1. PREAMBUL

Aceşti Termeni şi Condiţii Cadru (denumiţi în continuare “Termeni şi Condiţii” şi/sau “T&C”) constituie acordul dintre dumneavoastră şi CLEVER TECH S.R.L, o societate comercială cu răspundere limitată înființată și organizată în conformitate cu legislația României, având sediul social situat pe str. Piatra Mare nr. 1, sector 2 București, România, cu numărul unic de înregistrare RO29018871, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J40/10163/2011, (denumită în continuare "Clever"), acordat în scopul utilizării Serviciilor Clever Delivery.

 1. Clever oferă platforma de comunicare dintre Partenerii contractuali (în calitate de utilizatori ai platformei) și șoferii operatorilor de transport. Site-ul delivery.clevertaxi.com (http://delivery.clevertaxi.com) este proprietatea Clever. Acest document stabilește termenele și condițiile în care puteți utiliza site-ul delivery.clevertaxi.com (http://delivery.clevertaxi.com), numit în continuare Clever Delivery.
 2. Clever Delivery este o platformă de comunicare între Partenerii contractuali și șoferii operatorilor de transport în scopul expedierii de colete și/sau alte bunuri.
 3. Accesul și utilizarea site-ului Clever Delivery se face sub autoritatea acestor reguli, în termenele și condițiile de mai jos, iar utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor Termeni și Condiții, cu toate consecințele care decurg din această acceptare.
 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Acceptare Termeni si condiţii. Persoana desemnată de către Partenerul contractual în vederea acceptării şi consimţirii asupra acestor Termeni şi condiţii declară în mod expres și implicit că are calitatea de reprezentant legal al Partenerului contractual, cu toate consecinţele decurgând din această calitate.

Încheierea contractului şi deschiderea Contului Delivery: Pentru a încheia un contract de utilizare a Serviciilor Clever Delivery, Partenerul contractual trebuie să depună mai întâi o cerere de înrolare (în scris sau în format electronic pe e-mail). Prin depunerea acestei cereri de înrolare, Partenerul contractual accepta aceşti Termeni şi Condiţii. Partenerul contractual declară în cerere că va achita cursele destinate transportului de colete/bunuri efectuate pentru Destinatari şi care sunt rezervate prin Clever, pe baza rapoartelor lunare de facturare transmise de Clever. Decizia de acceptare a cererii de înrolare va aparţine în exclusivitate Clever. Contractul va fi încheiat numai după primirea de către Partenerul contractual a unei notificări de acceptare din partea Clever, în formă scrisă sau electronică.

După încheierea contractului, Clever va crea un Cont Delivery individual pentru Partenerul contractual pe care acesta din urmă îl poate accesa prin intermediul unui link furnizat de Clever, utilizând informaţiile sale de acces pe care  le primește ulterior.

Pe lângă Contul Delivery, Clever personalizeaza accesul în platformă pentru Partenerul contractual. Partenerul contractual trebuie să furnizeze pentru platformă numele şi prenumele, numărul de telefon şi adresa de e-mail a administratorului platformei.

 1. INTERPRETARE
 1. În aceşti Termeni şi Condiţii, în plus față de alte definiții atribuite aici, următorii termeni cu majuscule vor avea sensul atribuit aici:

Partener contractual

înseamnă orice persoană juridică care utilizează Serviciile Clever Delivery în beneficiul unei terţe persoane (în calitate de Destinatar);

Parte

înseamnă Clever şi/sau Partenerul contractual, denumite în mod individual;

Destinatar

înseamnă orice persoană care beneficiază de Serviciile Clever Delivery în urma utilizării acestora de către Partenerul contractual;

Clever App

înseamnă o aplicație informatică de tip agregator dezvoltată de Clever și pusă la dispoziția persoanelor fizice și juridice, oferindu-le posibilitatea de a rezerva electronic un taxi, indiferent de societatea de taxi sau de expedierea de care aparţin șoferii de taxi;

Cont Delivery

înseamnă contul constituit pentru Partenerul contractual, care oferă Partenerului contractual funcționalitățile detaliate conform art. 2 de mai jos necesare prestării Serviciilor Clever Delivery;

Servicii Clever Delivery

înseamnă serviciile furnizate de Clever Partenerului contractual conform platformei Clever Delivery detaliată mai sus;

Servicii POBO (optional)

înseamnă "plata în schimbul" serviciilor prestate de Clever către Partenerul contractual, prin care Clever plătește costurile Curselor în numele Partenerului contractual imediat după finalizarea lor, aceste costuri fiind ulterior repercepute Partenerului contractual la emiterea facturii de către Clever. Serviciile POBO sunt exceptate de la autorizație ca servicii profesionale de plată conform art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată; Serviciile POBO sunt oferite optional in baza unei intelegeri separate cu Partenerul Contractual;

Curse

înseamnă călătoriile asigurate pentru transportarea bunurilor pentru persoane care/pentru care au solicitat/au fost solicitate Serviciile Clever Delivery.

 1. În aceşti Termeni şi Condiţii, titlurile sunt inserate doar în scop orientativ și nu vor afecta în vreun fel interpretarea Termenilor şi Condiţiilor.
 2. Termenii scrişi cu majuscule în cadrul Termenilor şi Condiţiilor au semnificațiile definite în cuprinsul acestora. Orice referință la numărul singular include, de asemenea, o referință la numărul plural și invers; orice referire la genul masculin va include, de asemenea, o referire la genul feminin și / sau neutru și viceversa.
 3. Orice referire la un articol, paragraf sau anexă este considerată o trimitere la articolul, paragraful sau anexa din Termeni şi Condiţii, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
 4. Orice referire la Termeni şi Condiţii se consideră a fi făcută în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii, împreună cu toate anexele la aceştia și orice alte modificări ulterioare. Prevederile cuprinse în aceste anexe, făcând parte integrantă din aceşti Termeni şi Condiţii, vor prevala asupra acestor Termeni şi Condiţii.
 1. OBIECTUL TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR
 1. Aceşti Termeni şi Condiţii reglementează condițiile în care Clever acordă Partenerului contractual accesul la Contul Delivery, prin care sunt prestate Serviciile Clever Delivery, și anume:
 1. raport agregat de activitate, filtrat după dată / oră;
 2. gestionarea rubricii Destinatarilor: adăugarea, editarea, eliminarea acestora;
 3. acordarea accesului administrației la administratorii desemnați de Partenerul contractual;
 4. istoricul activității pentru fiecare Destinatar: data, ora, adresa, suma, șoferul, ruta urmată (inclusiv viteza, marcajele de timp, GPS etc.);
 5. comenzi de solicitare livrare de la adrese predefinite utilizând funcțiile de comandă web colectivă și numărul mobil al Destinatarului;
 6. editarea informațiilor despre Partenerul contractual;
 7. factură lunară agregată.
 1. Metoda prin care vor fi prestate Serviciile Clever Delivery, și anume funcționalitățile Contului Delivery precum si alte condiții contractuale si/sau financiare sunt negociate cu Partenerul contractual și detaliate ulterior într-un document ce se va constitui anexă la acesti Termeni şi Condiţii.
 1. CONDIȚII SPECIFICE
 1. Contul Delivery

Partenerului Contractual i se aplică mecanismul Platforma Partenerului Contractual – numai administratorul/persoana autorizată de Partenerul Contractual poate avea acces la Contul Delivery și este în măsură să rezerve șoferi pentru Destinatari.

Următoarele criterii trebuie îndeplinite pentru a se putea solicita o Cursă:

 1. Tarifele sunt defalcate * după cum urmează:

Remunerația pentru Servicii Clever Delivery: 1 RON/Cursă, la care se adaugă TVA, conform art. 4.1. de mai jos.

Remunerația pentru Servicii POBO conform art. 5.7 din Termeni şi Condiţii, se va stabili prin anexă cu fiecare Partener contractual în parte ca procent din valoarea totală a Curselor.

Reperceperea valorii tuturor Curselor ** - pentru serviciile de transport nerealizate sau vândute de Clever, dar plătite în numele Partenerului contractual conform art. 5.7 din Termeni şi Condiţii.

* O astfel de defalcare a Tarifelor se va face, de asemenea, pe fiecare factură emisă de Clever

** Reperceperea acestor costuri se va face după cum urmează:

Cursele plătite de Clever șoferilor care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor suporta TVA suplimentar la repercepere;

Cursele plătite de Clever șoferilor înregistrați în scopuri de TVA vor fi repercepute în același mod, și anume aceeași valoare pentru baza de impozitare și TVA.

 1. Caracteristici cheie ale Serviciilor Clever Delivery:

 1. TARIFE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
 1. Remunerația care trebuie plătită de Partenerul contractual pentru Serviciile Clever Delivery este de 1 RON / Cursă la care se adaugă TVA, iar tarifele aplicabile fiecărei Curse sunt cele stabilite şi aplicate de operatorii de transport.
 2. La data de 15 a fiecărei luni, Clever va emite o factură Partenerului contractual pentru toate sumele datorate pentru prestarea Serviciilor Clever Delivery în luna anterioară. Această factură va fi disponibilă imediat în Contul Delivery.
 3. Partenerul contractual trebuie să verifice facturile la emiterea acestora și trebuie să notifice Clever orice discrepanțe de facturare în termen de 10 zile de la data emiterii facturii.
 4. Partenerul contractual va plăti fiecare factură într-un termen de 30 zile de la data emiterii facturii.
 5. Pentru a-și îndeplini obligațiile de plată, Partenerul contractual va efectua plata prin orice modalitate permisă de lege. Cu toate acestea, Partenerul contractual nu are dreptul să rețină plata către Clever a unei sume facturate, fie integrală sau parțială, fie să compenseze o factură, cu excepția cazului în care aceasta este aprobată în mod expres de către Clever sau a fost dispusă printr-o hotărâre a unei instanțe de judecată.
 6. În cazul în care Partenerul contractual, din orice motiv, cu excepția acelor cazuri în care condițiile prevăzute la art. 12.5 de mai jos, întârzie executarea obligațiilor sale de plată și nu respectă termenul de plată furnizat mai sus, Clever are dreptul să blocheze utilizarea Contului Delivery și, în consecință, prestarea Serviciilor Clever Delivery, cu efect imediat și fără o notificare prealabilă, până când respectiva factură (facturi) restantă/e a fost / au fost decontată/e.

  4.6.1 In eventualitatea in care Partenerul Contractual, care nu a optat pentru serviciul POBO, nu achita in termen de 7 zile contravaloarea curselor prestate, Clever: Pentru reactivarea contului Partenerul Contractual va achita : Termenul de 7 zile incepe sa curga de la scadenta celei mai vechi obligatii neachitate.

 7. Mai mult, în cazul descris la art. 4.6 de mai sus, pentru fiecare zi de întârziere se aplică penalităţi în valoare de 0,01% (zero punct zero unu procente) din suma restantă până la plata integrală a soldului. Toate plățile efectuate de Partenerul contractual vor fi aplicate în prealabil asupra soldului, urmând ca diferenţa să fie considerată plată efectivă a facturii/facturilor ulterioare.
 8. Termenul de plată şi modalitatea de plată vor putea fi negociate şi agreate de Părţi, în mod separat, urmând să fie stipulate în anexă la aceşti Termeni şi Condiţii şi să prevaleze asupra acestora.
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLEVER

Clever are următoarele drepturi:

 1. să perceapă remuneraţia datorată de Partenerul contractual conform art. 4.1 de mai sus;
 2. să verifice ratingul de credit al Partenerului contractual;
 3. să adauge, să elimine și să actualizeze caracteristicile și funcționalitățile Contului Delivery în orice moment;
 4. să includă servicii de o specificație diferită, care pot înlocui sau pot fi în plus față de unele sau toate Serviciile Clever Delivery.

Clever are următoarele obligaţii:

 1. să pună și să mențină la dispoziția Partenerului contractual Contul Delivery, prin care sunt furnizate Serviciile Clever Delivery. Aceasta include, printre altele, constituirea Contului Delivery pentru Partenerul contractual și furnizarea, prin mijloace proprii sau prin furnizori terți, a gestionării Serviciilor Clever Delivery;
 2. să presteze Serviciile POBO pentru Partenerul contractual, și anume să plătească costul tuturor Curselor imediat după finalizarea acestora în numele Partenerului contractual, aceste costuri fiind ulterior repercepute Partenerului contractual la emiterea facturii, așa cum va fi prevăzut în anexă la Termeni şi Condiţii;
 3. să notifice cazurile descrise la art. 5.4 sau 5.5 de mai sus, într-un termen rezonabil înainte de data prevăzută pentru implementarea acestei modificări;
 4. să pună la dispoziția Partenerului contractual toate specificațiile tehnice și toate informațiile comerciale și licențele necesare pentru utilizarea Contului Delivery sau a mărcilor înregistrate și orice alte date relevante pentru prestarea Serviciilor Clever Delivery.
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERULUI CONTRACTUAL

Partenerul contractual are următoarele drepturi:

 1. să dispună de Serviciile Clever Delivery prin intermediul Contului Clever Delivery;
 2. să beneficieze de serviciile de debit si/sau dupa caz, Serviciile POBO (în măsura în care beneficiază de aceste servicii), în limitele valorii maxime lunare a tarifelor brute agreate pentru prestarea Serviciilor Clever Delivery.

Partenerul contractual are următoarele obligaţii:

 1. să plătească Clever remuneraţia conform art. 4.1 de mai sus;
 2. să folosească Contul Delivery numai în scopuri comerciale legitime, incluzând, dar fără a se limita la, procesarea cheltuielilor de afaceri, de contabilitate și bugetare;
 3. să desemneze un administrator pentru Contul Delivery pentru ca acest cont să fie creat și utilizat de Partenerul contractual;
 4. să-și mențină ratingul de credit la nivelul negociat cu Clever, astfel încât să reflecte limita convenită a costurilor de transport.
 1. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
 1. În conformitate cu legea, fiecare Parte este răspunzătoare pentru pierderile cauzate de aceasta sau de către colaboratorii săi, celeilalte Părți, din cauza unei intenții sau a unei culpe grave.
 2. Clever nu este responsabilă de corectitudinea datelor furnizate de terți. Dispozițiile prezentului articol se vor aplica în egală măsură reprezentanților legali și agenților delegați ai Clever.
 3. Clever nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, inclusiv, dar fără a se limita la pagube pentru pierderi de profit, posibilități de folosire sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile. Soferii, respectiv, compania de transport sunt responsabili în cazul neîndeplinirii obligaţiei privind serviciile de transport.
 4. Clever nu este răspunzătoare pentru serviciile de transport personal oferite de societăţile / șoferii care realizează livrările. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clever nu oferă/vinde/intermediază servicii de transport, singura sa activitate fiind prestarea Serviciilor Clever Delivery.
 5. Clever nu garantează disponibilitatea serviciilor de transport, a sosirilor sau a plecărilor lor în timp util sau a oricăror altor criterii calitative sau cantitative privind serviciile de transport, care vor rămâne în exclusivitate responsabilitatea furnizorilor autorizați de transport. Orice probleme privind defectele sau calitatea serviciilor de transport se soluționează în conformitate cu normele și reglementările aplicabile.
 6. Clever nu va fi trasă la răspundere pentru folosirea necorespunzătoare a Contului Delivery şi a oricăror alte informații/date din Contul Delivery de către Partenerul contractual sau orice terță parte.
 7. Acceptând să utilizeze această platformă, Partenerul contractual declară în mod expres și implicit că înțelege scopul acestei platforme electronice și îşi asumă folosirea acesteia doar în scopul comunicării cu șoferii. Clever nu oferă nicio garanție că serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori. Clever nu este responsabilă pentru calitatea oricăror servicii obținute de Partenerul contractual prin intermediul site-ului care nu satisfac toate cerințele Partenerului contractual.
 1. CONFIDENŢIALITATE

Informaţii confidenţiale:

 1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, orice informații referitoare la pregătirea, negocierea, existența, conținutul, executarea sau prestarea acestor Termeni şi Condiţii ("Informațiile Confidențiale"), care pot fi divulgate, înainte sau după executarea Termenilor şi Condiţiilor, de orice Parte către cealaltă Parte vor fi considerate confidențiale și, prin urmare, vor fi utilizate exclusiv în scopul acestor Termeni şi Condiţii.

Divulgarea Informațiilor Confidențiale:

 1. Ambele Părți depun toate eforturile pentru a se asigura că Informațiile Confidențiale nu sunt divulgate altei persoane decât angajaților, agenților, reprezentanților sau consultanților care ar putea avea nevoie să acceseze astfel de Informații Confidențiale pentru îndeplinirea corespunzătoare a Termenilor şi Condiţiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor aferente activităţii lor. Toți destinatarii menționați mai sus trebuie să se angajeze în mod expres, înainte de divulgarea Informațiilor Confidențiale, să păstreze secretul și confidențialitatea acestor informații. 

Excepţii de la obligaţiile de confidenţialitate:

 1. Obligațiile de confidențialitate cuprinse în paragrafele precedente nu se aplică (i) cerințelor oricărei autorități competente, judiciare sau administrative de a divulga informațiile confidențiale; (ii) dacă informațiile confidențiale sunt în general cunoscute sau deja în domeniul public; (iii) dacă informațiile confidențiale au fost cunoscute Partenerului contractual înainte de acceptarea Termenilor şi Condiţiilor; sau (iv) în cazul în care informațiile confidențiale sunt divulgate Partenerului contractual de către o terță parte neavând obligații de confidențialitate. În cazul divulgării informațiilor confidențiale în conformitate cu punctul (i) de mai sus, Partea care le divulgă depune toate eforturile pentru a notifica divulgarea către cealaltă Parte.
 1. SECURITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR
 1. Următoarele dispoziţii privind prelucrarea datelor personale se aplica ofertelor „Delivery Account” (Cont Delivery). Clever va procesa datele cu caracter personal obţinute de la Partenerul contractual şi Destinatari in interes propriu, pentru a furniza serviciile preconizate, pentru facturare şi analiză, precum şi pentru îmbunătăţirea şi adaptarea continuă a serviciilor sale.
 2. Nota de informare art. 13, 14 GDPR emisă de Clever se aplică relaţiei dintre Clever şi Destinatari. Datele personale reprezintă orice dată în sensul articolului 4 alineatul (1) GDPR, în raport cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, în special datele personale trimise Partenerului contractual prin intermediul platformei, cum ar fi numele / prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon şi în anumite circumstanţe, punctul de plecare şi de sosire, precum şi date privind plăţile şi costurile Cursei.
 3. Clever foloseşte datele personale ale administratorilor şi ale Destinatarilor furnizate de către Partenerul contractual, asociază Contul Delivery cu adresa de facturare, face legătura dintre Destinatari şi Partenerii contractuali şi, ocazional, verifică autorizarea Partenerilor contractuali.
 4. Partenerul contractual se angajează să informeze (i) administratorii asupra faptului că datele personale le sunt furnizate către Clever pentru configurarea Contului Delivery, precum și pentru a procesa plăţile, iar (ii) Destinatarii asupra faptului că datele personale le sunt furnizate către Clever pentru prestarea Serviciilor Clever Delivery. De asemenea, trebuie să îi informeze asupra faptului că Clever furnizează datele personale ale Destinatarului către Partenerul contractual pentru evidenţa costurilor, în special datele colectate de către Clever privind Cursa, pentru facturare.
 5. Înainte de a furniza date personale către Clever, Partenerul contractual trebuie să se asigure că sunt îndeplinite toate cerinţele legale, precum şi că a obţinut toate permisiunile necesare in forma ceruta de lege pentru a asigura procesarea legitima de către Clever a datelor furnizate de Partenerul contractual. Partenerul contractual trebuie să se asigure că toate datele cu caracter personal furnizate sunt corecte şi complete.
 6. În conformitate cu dispoziţiile privind protecţia datelor, Clever şi Partenerul contractual sunt operatori de date independenţi. Ei se angajează să proceseze datele personale numai în scopuri legitime, pentru îndeplinirea obligaţiilor. Operatorii independenţi vor păstra datele cu caracter personal numai în intervalul de timp necesar procesării. Indiferent de obligațiile prevăzute la punctul 9.5 şi în conformitate cu respectarea obligaţiilor privind protecţia datelor, Partenerul contractual se angajează să informeze persoanele interesate în legătură cu divulgarea de datele personale către Clever.
 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 1. Contractele încheiate în baza acestor Termeni şi Condiţii se vor incheia pe perioada nedeterminată şi vor putea fi denuntate unilateral de către oricare dintre Părti, în scris sau prin formular, cu o perioadă de notificare de o (1) lună, cu intrare în vigoare la sfârşitul lunii respective.
 2. După incetarea contractului si implicit a prezentelor Termeni si Conditii, caracteristicile contractuale ale Contului Delivery vor fi blocate. În special, Partenerul contractual nu va mai avea permisiunea de a rezerva Curse pentru Destinatari drept Curse permise pentru facturare. Tarifele datorate pentru cursele deja efectuate şi plăţile restante vor fi facturate Partenerului contractual chiar şi după incetarea contractului, în conformitate cu prevederile Termenilor şi Condiţiilor. Aceşti Termeni şi Condiţii se vor aplica în continuare pentru decontarea datoriilor restante.
 3. Ambele Părţi vor avea libertatea de a rezilia contractul pentru motive întemeiate, fără transmiterea unei notificari. Motivele întemeiate exista în cazuri precum: atunci când ratingul de credit al Partenerului contractual scade şi plata datoriilor Partenerului contractual nu mai este garantată ca urmare a acestei scăderi.
 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 1. Clever și afiliații săi sunt și vor rămâne proprietari ai tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor din și asupra Clever App, Contului Delivery, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri și versiuni ale acestora, precum și toate documentele și materialele aferente furnizate sau disponibile Partenerului contractual.
 2. În cazul în care Partenerul contractual descoperă sau constată orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Clever, Partenerul contractual se angajează să aducă astfel de încălcări în atenția Clever cât mai curând posibil, altfel Partenerul contractual este răspunzător pentru daunele suferite de Clever pentru o astfel de încălcare.
 1. DIVERSE
 1. Legea Aplicabilă şi Soluţionarea Disputelor. Termenii şi condiţiile vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România, competente fiind instanţele din Bucureşti.
 2. Interdicţia cesiunii. Partenerul contractual nu are dreptul de a-şi cesiona drepturile şi obligatiile care îi revin in baza Termenilor şi Condiţiilor, în tot sau în parte, către terţi.
 3. Renunţarea. Renunțarea de către oricare dintre Părți la drepturile sale în temeiul Termenilor şi condiţiilor se face în scris. Renunțarea, de mai multe ori, a uneia dintre Părți la dreptul de a pretinde îndeplinirea exactă de către cealaltă Parte a obligațiilor care îi revin nu va fi interpretată ca o renunțare generală la acest drept și nu va priva această Parte de dreptul de a solicita, a posteriori, îndeplinirea corectă a acestor obligații. Renunțarea niciuneia dintre Părți la orice încălcare a Termenilor şi Condiţiilor nu se interpretează ca o renunțare la o încălcare anterioară sau ulterioară.
 4. Notificări. Orice notificare între Părți referitoare la Termeni şi Condiţii se face în scris. Comunicările trimise prin poștă electronică se consideră livrate și primite în mod corespunzător atunci când aceste notificări au fost trimise la adresele indicate mai jos și primirea lor a fost confirmată; de asemenea, comunicările și/sau notificările trimise la adresele indicate mai jos se consideră livrate și primite în mod corespunzător atunci când au fost făcute prin poștă înregistrată sau printr-un executor judecătoresc.

Orice notificare se consideră a fi făcută în mod corect, cu excepția cazului în care destinatarul a notificat celeilalte Părți cu cel puțin șapte (7) zile lucrătoare în prealabil despre schimbarea acestei adrese. Fără a aduce atingere celor de mai sus, comunicările transmise de la Clever către Partenerul contractual prin intermediul Contului Delivery se consideră, de asemenea, că au fost făcute în mod corect.

 1. Forţa Majoră. Niciuna dintre Părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea oricărei îndatoriri sau obligații pe care le-ar putea avea, în cazul în care un astfel de eșec a fost cauzat de incendiu, inundații, accident, explozie, grevă sau alte probleme de muncă, sau orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate în mod rezonabil de partea care avea datoria de a îndeplini această obligație. Partea afectată va notifica cealaltă Parte cu privire la evenimentul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la producerea sa și va furniza un certificat care să ateste evenimentul, emis de autoritatea competentă. Încetarea evenimentului de forță majoră se notifică în același mod.
 2. Prevederi finale. Clever îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti Termeni şi Condiţii în măsura în care acest lucru este rezonabil pentru Partenerul contractual. În cazul în care Partenerul contractual nu îşi invocă dreptul de reziliere în termen de patru (4) săptămâni de la anunţarea modificărilor, se va considera că acesta şi-a exprimat consimţământul cu privire la respectivele modificări. În cazul în care o prevedere a Termenilor şi Condiţiilor şi-a pierdut sau îşi va pierde efectul sau este sau devine inaplicabilă, sau în cazul în care aceasta conţine o lacună, eficacitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Se va include o prevedere care va înlocui prevederea care şi-a pierdut efectul sau care va acoperi lacuna respectivă, iar respectiva prevedere va fi cât mai apropiată de scopul economic al acestor Termeni şi Condiţii.