TERMENI ŞI CONDIŢII CADRU AI CLEVER TECH S.R.L.

APLICABILI SERVICIILOR CLEVER CORPORATE


 1. PREAMBUL

Aceşti Termeni şi Condiţii Cadru (denumiţi în continuare “Termeni şi Condiţii” şi/sau “T&C”) constituie acordul dintre dumneavoastră şi CLEVER TECH S.R.L, o societate comercială cu răspundere limitată înființată și organizată în conformitate cu legislația României, având sediul social situat pe Str. Buzesti, nr. 50-52 etajele 3 si 5, sector 1 București, România, cu numărul unic de înregistrare RO29018871, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J40/10163/2011, (denumită în continuare "Clever"), acordat în scopul utilizării Serviciilor Clever Corporate.

Se pot comanda curse de taxi sau în regim de închiriere sub forma călătoriilor de afaceri („Clever Corporate”). Dacă se utilizează aplicația Clever pentru a rezerva transportul de pasageri pentru o călătorie de afaceri sau dacă se achitată o cursă „pe firmă”, atunci datele cu caracter personal pe care Clever le adună prin utilizarea aplicației Clever Taxi vor fi transmise părții contractuale care autorizează inițierea călătoriei de afaceri, în scopul prelucrării și tarifării cursei.

 1. Clever Corporate este o platformă de comunicare între utilizatori și șoferii de taxi sau de transport în regim de închiriere, în scopul efectuării unor servicii de transport asigurate de către Partenerul contractual unor terţi în calitate de beneficiari ai serviciilor (angajaţi, colaboratori etc).
 2. Accesul și utilizarea site-ului Clever Corporate se face in conformitate cu aceste reguli, în termenele și condițiile de mai jos, iar utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor Termeni și Condiții, cu toate consecințele care decurg din această acceptare.
 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Acceptare Termeni si condiţii. Persoana desemnată de către Partenerul contractual în vederea acceptării şi consimţirii asupra acestor Termeni şi condiţii declară în mod expres și implicit că are calitatea de reprezentant legal al Partenerului contractual, cu toate consecinţele decurgând din această calitate.

Încheierea contractului şi deschiderea Contului Corporate: Pentru a încheia un contract de utilizare a Serviciilor Clever Corporate, Partenerul contractual trebuie să depună mai întâi o cerere de înrolare (în scris sau în format electronic pe e-mail). Prin depunerea acestei cereri de înrolare, Partenerul contractual accepta acesti Termeni şi Condiţii. Partenerul contractual declară în cerere că va achita cursele destinate transportului de persoane efectuate pentru Utilizatori şi care sunt rezervate prin Clever, pe baza rapoartelor lunare de facturare transmise de Clever. Decizia de acceptare a cererii de înrolare va aparţine în exclusivitate Clever. Contractul va fi încheiat numai după primirea de către Partenerul contractual a unei notificări de acceptare din partea Clever, în formă scrisă sau electronică.

După încheierea contractului, Clever va crea un Cont Corporate individual pentru Partenerul contractual pe care acesta din urmă îl poate accesa prin intermediul unui link furnizat de Clever, utilizând informaţiile sale de acces pe care  le primește ulterior.

Pe lângă Contul Corporate, Clever personalizeaza accesul în platformă pentru Partenerul contractual. Partenerul contractual trebuie să furnizeze pentru platformă numele, prenumele, adresa de e-mail a administratorului platformei. Partenerul contractual poate folosi platforma pentru a adăuga independent Utilizatorii ale caror Curse vor fi facturate sub forma unor Curse permise pentru facturare prin intermediul Contului Corporate. Numele şi prenumele Utilizatorului și adresa de e-mail sunt necesare pentru asocierea Utilizatorului cu Partenerul contractual.

 1. INTERPRETARE
 1. În aceşti Termeni şi Condiţii, în plus față de alte definiții atribuite aici, următorii termeni cu majuscule vor avea sensul atribuit aici:

Partener contractual

înseamnă orice persoană juridică care utilizează Serviciile Clever Corporate în beneficiul unei terţe persoane (în calitate de beneficiar final al serviciului);

Parte

înseamnă Clever şi/sau Partenerul contractual, denumite în mod individual;

Utilizator

înseamnă orice persoană (de exemplu, angajat al Partenerului contractual) care beneficiază de Serviciile Clever Corporate;

Clever App

înseamnă o aplicație informatică de tip agregator dezvoltată de Clever și pusă la dispoziția persoanelor fizice și juridice, oferindu-le posibilitatea de a rezerva electronic un taxi sau un șofer de transport în regim de închireire, indiferent de societatea de taxi sau de transport de care aparţine acesta;

Cont Corporate

înseamnă contul constituit pentru Partenerul contractual, care oferă Partenerului contractual funcționalitățile detaliate conform art. 2 de mai jos necesare prestării Serviciilor Clever Corporate;

Servicii Clever Corporate

înseamnă serviciile furnizate de Clever Partenerului contractual conform platformei Clever Corporate detaliată mai sus;

Servicii POBO (optional)

înseamnă "plata în schimbul" serviciilor prestate de Clever către Partenerul contractual, prin care Clever plătește costurile Curselor în numele Partenerului contractual imediat după finalizarea lor, aceste costuri fiind ulterior repercepute Partenerului contractual la emiterea facturii de către Clever. Serviciile POBO sunt exceptate de la autorizație ca servicii profesionale de plată conform art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată. Serviciile POBO sunt oferite optional in baza unei intelegeri separate cu Partenerul Contractual;

Curse

înseamnă călătoriile cu taxiul sau în regim de închiriere asigurate pentru transportarea persoanelor care/pentru care au solicitat/au fost solicitate Serviciile Clever Corporate.

 1. În aceşti Termeni şi Condiţii, titlurile sunt inserate doar în scop orientativ și nu vor afecta în vreun fel interpretarea Termenilor şi Condiţiilor.
 2. Termenii scrişi cu majuscule în cadrul Termenilor şi Condiţiilor au semnificațiile definite în cuprinsul acestora. Orice referință la numărul singular include, de asemenea, o referință la numărul plural și invers; orice referire la genul masculin va include, de asemenea, o referire la genul feminin și / sau neutru și viceversa.
 3. Orice referire la un articol, paragraf sau anexă este considerată o trimitere la articolul, paragraful sau anexa din Termeni şi Condiţii, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
 4. Orice referire la Termeni şi Condiţii se consideră a fi făcută în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii, împreună cu toate anexele la aceştia și orice alte modificări ulterioare. Prevederile cuprinse în aceste anexe, făcând parte integrantă din aceşti Termeni şi Condiţii, vor prevala asupra acestor Termeni şi Condiţii.
 1. OBIECTUL TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR
 1. Aceşti Termeni şi Condiţii reglementează condițiile în care Clever acordă Partenerului contractual accesul la Contul Corporate, prin care sunt prestate Serviciile Clever Corporate, și anume:
 1. raport agregat de activitate, filtrat după dată / oră;
 2. gestionarea rubricii Utilizatorilor: adăugarea, editarea, eliminarea utilizatorilor;
 3. acordarea accesului administrației la administratorii desemnați de Partenerul contractual;
 4. istoricul activității pentru fiecare utilizator: data, ora, adresa, suma, șoferul, ruta urmată (inclusiv viteza, marcajele de timp, GPS etc.);
 5. solicitări de servicii de transport în regim taxi și în regim de închiriere de la adrese predefinite utilizând funcțiile de comandă web colectivă și numărul mobil al utilizatorului;
 6. editarea informațiilor despre Partenerul contractual;
 7. factură lunară agregată.
 1. Metoda prin care vor fi prestate Serviciile Clever Corporate, și anume funcționalitățile Contului Corporate precum si alte condiții contractuale si/sau financiare sunt negociate cu Partenerul contractual și detaliate ulterior într-un document ce se va constitui anexă la acesti Termeni şi Condiţii.
 2. Serviciile Clever Corporate se referă numai la Cursele Utilizatorilor și nu se aplică în cazul călătoriilor de curierat sau de manipulare, serviciilor de transport personal încasate prin alte mijloace decât prin intermediul Clever App.

O taxă brută de transport care depășește suma maximă per Cursă negociată între Părți și prevăzută în cadrul anexei la Termeni şi Condiţii, nu va fi recunoscută de către Clever ca parte a Serviciilor Clever Corporate, astfel încât diferenţa ar trebui să fie plătită direct de către Utilizator operatorului de transport la sfârșitul cursei. Cursele care depășesc valoarea maximă lunară a tarifelor brute nu vor fi recunoscute de Clever ca parte a Serviciilor Clever Corporate și ar trebui să fie plătite direct de către Utilizator sau de către Partenerul contractual la sfârșitul fiecărei Curse.

 1. CONDIȚII SPECIFICE
 1. Contul Corporate

Partenerul Contractual alege unul din cele două mecanisme:

sau

Următoarele criterii trebuie îndeplinite pentru a se putea solicita o Cursă:

 1. Tarifele sunt defalcate * după cum urmează:

Remunerația pentru Servicii Clever Corporate: 1 RON/Cursă, la care se adaugă TVA, conform art. 4.1. de mai jos.

Remunerația pentru Servicii POBO conform art. 5.7 din Termeni şi Condiţii, se va stabili prin anexă cu fiecare Partener contractual în parte ca procent din valoarea totală a Curselor.

Reperceperea valorii tuturor Curselor ** - pentru serviciile de transport nerealizate sau vândute de Clever, dar plătite în numele Partenerului contractual conform art. 5.7 din Termeni şi Condiţii.

* O astfel de defalcare a Tarifelor se va face, de asemenea, pe fiecare factură emisă de Prestatorul de servicii

** Reperceperea acestor costuri se va face după cum urmează:

Cursele plătite de Clever șoferilor care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor suporta TVA suplimentar la repercepere;

Cursele plătite de Clever șoferilor înregistrați în scopuri de TVA vor fi repercepute în același mod, și anume aceeași valoare pentru baza de impozitare și TVA.

 1. Caracteristici cheie ale Serviciilor Clever Corporate:
 1. Ratingul de credit al Partenerului contractual poate fi stabilit prin anexă pentru fiecare Partener Contractual.
 2. Valoarea maximă prestabilită a tarifelor brute per Cursă va fi stabilită prin anexă pentru fiecare Partener Contractual în mod individual.
 3. Valoarea maximă prestabilită a tarifelor brute per zi va fi stabilită prin anexă pentru fiecare Partener Contractual în mod individual.
 4. Valoarea maximă lunară prestabilită a tarifelor brute pentru Curse va fi stabilită prin anexă pentru fiecare Partener Contractual în mod individual.
 1. TARIFE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
 1. Remunerația care trebuie plătită de Partenerul contractual pentru Serviciile Clever Corporate este de 1 RON / Cursă la care se adaugă TVA, iar tarifele aplicabile fiecărei Curse sunt cele stabilite şi aplicate de operatorii de transport.
 2. La data de 15 a fiecărei luni, Clever va emite o factură Partenerului contractual pentru toate sumele datorate pentru prestarea Serviciilor Clever Corporate în luna anterioară. Această factură va fi disponibilă imediat în Contul Corporate.
 3. Partenerul contractual trebuie să verifice facturile la emiterea acestora și trebuie să notifice Clever orice discrepanțe de facturare în termen de 10 zile de la data emiterii facturii.
 4. Partenerul contractual va plăti fiecare factură într-un termen de 30 zile de la data emiterii facturii.
 5. Pentru a-și îndeplini obligațiile de plată, Partenerul contractual va efectua plata prin orice modalitate permisă de lege. Cu toate acestea, Partenerul contractual nu are dreptul să rețină plata către Clever a unei sume facturate, fie integrală sau parțială, fie să compenseze o factură, cu excepția cazului în care aceasta este aprobată în mod expres de către Clever sau a fost dispusă printr-o hotărâre a unei instanțe de judecată.
 6. În cazul în care Partenerul contractual, din orice motiv, cu excepția acelor cazuri în care condițiile prevăzute la art. 12.5 de mai jos, întârzie executarea obligațiilor sale de plată și nu respectă termenul de plată furnizat mai sus, Clever are dreptul să blocheze utilizarea Contului Corporate și, în consecință, prestarea Serviciilor Clever Corporate, cu efect imediat și fără o notificare prealabilă, până când respectiva factură (facturi) restantă/e a fost / au fost decontată/e.
 7. Mai mult, în cazul descris la art. 4.6 de mai sus, pentru fiecare zi de întârziere se aplică penalităţi în valoare de 0,01% (zero punct zero unu procente) din suma restantă până la plata integrală a soldului. Toate plățile efectuate de Partenerul contractual vor fi aplicate în prealabil asupra soldului, urmând ca diferenţa să fie considerată plată efectivă a facturii/facturilor ulterioare.
 8. Termenul de plată şi modalitatea de plată vor putea fi negociate şi agreate de Părţi, în mod separat, urmând să fie stipulate în anexă la aceşti Termeni şi Condiţii şi să prevaleze asupra acestora.
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLEVER

Clever are următoarele drepturi:

 1. să perceapă remuneraţia datorată de Partenerul contractual conform art. 4.1 de mai sus;
 2. să verifice ratingul de credit al Partenerului contractual;
 3. să negocieze cu Partenerul contractual o sumă maximă a tarifului brut pentru fiecare Cursă, precum și o sumă maximă lunară a tarifelor brute pentru Curse, astfel încât să reflecte ratingul de credit al Partenerului contractual. Astfel de sume maxime ale tarifelor brute sunt identificate în cadrul anexei la Termeni şi Condiţii;
 4. să adauge, să elimine și să actualizeze caracteristicile și funcționalitățile Contului Corporate în orice moment;
 5. să includă servicii de o specificație diferită, care pot înlocui sau pot fi în plus față de unele sau toate Serviciile Clever Corporate.

Clever are următoarele obligaţii:

 1. să pună și să mențină la dispoziția Partenerului contractual Contul Corporate, prin care sunt furnizate Serviciile Clever Corporate. Aceasta include, printre altele, constituirea Contului Corporate pentru Partenerul contractual și furnizarea, prin mijloace proprii sau prin furnizori terți, a gestionării Serviciilor Clever Corporate;
 2. să presteze Serviciile POBO pentru Partenerul contractual care beneficiaza de aceasta facilitate, și anume să plătească costul tuturor Curselor imediat după finalizarea acestora în numele Partenerului contractual, aceste costuri fiind ulterior repercepute Partenerului contractual la emiterea facturii, așa cum va fi prevăzut în anexă la Termeni şi Condiţii;
 3. să notifice cazurile descrise la art. 5.4 sau 5.5 de mai sus, într-un termen rezonabil înainte de data prevăzută pentru implementarea acestei modificări;
 4. să pună la dispoziția Partenerului contractual toate specificațiile tehnice și toate informațiile comerciale și licențele necesare pentru utilizarea Contului Corporate sau a mărcilor înregistrate și orice alte date relevante pentru prestarea Serviciilor Clever Corporate.
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERULUI CONTRACTUAL

Partenerul contractual are următoarele drepturi:

 1. să dispună de Serviciile Clever Corporate prin intermediul Contului Clever Corporate;
 2. să beneficieze de serviciile de debit şi de Serviciile POBO (în cazul în care beneficiază de aceste servicii), în limitele valorii maxime lunare a tarifelor brute agreate pentru prestarea Serviciilor Clever Corporate.

Partenerul contractual are următoarele obligaţii:

 1. să plătească Clever remuneraţia conform art. 4.1 de mai sus;
 2. să folosească Contul Corporate numai în scopuri comerciale legitime, incluzând, dar fără a se limita la, procesarea cheltuielilor de afaceri, de contabilitate și bugetare;
 3. să desemneze un administrator pentru Contul Corporate pentru ca acest cont să fie creat și utilizat de Partenerul contractual, indiferent de metoda de funcționalitate aleasă pentru Contul Corporate;
 4. să-și mențină ratingul de credit la nivelul negociat cu Clever, astfel încât să reflecte limita convenită a costurilor de transport.
 1. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
 1. În conformitate cu legea, fiecare Parte este răspunzătoare pentru pierderile cauzate de aceasta sau de către colaboratorii săi, celeilalte Părți, din cauza unei intenții sau a unei culpe grave.
 2. Clever nu este responsabilă de corectitudinea datelor furnizate de terți. Dispozițiile prezentului articol se vor aplica în egală măsură reprezentanților legali și agenților delegați ai Clever.
 3. Clever nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, inclusiv, dar fără a se limita la pagube pentru pierderi de profit, posibilități de folosire sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile. Soferii, respectiv, compania de transport sunt responsabili în cazul neîndeplinirii obligaţiei privind serviciile de transport.
 4. Clever nu este răspunzătoare pentru serviciile de transport personal oferite de societăţile / șoferii de transport. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clever nu oferă/vinde/intermediază servicii de transport, singura sa activitate fiind prestarea Serviciilor Clever Corporate.
 5. Clever nu garantează disponibilitatea serviciilor de transport, a sosirilor sau a plecărilor lor în timp util sau a oricăror altor criterii calitative sau cantitative privind serviciile de transport, care vor rămâne în exclusivitate responsabilitatea furnizorilor autorizați de transport. Orice probleme privind defectele sau calitatea serviciilor de transport se soluționează în conformitate cu normele și reglementările aplicabile.
 6. Clever nu va fi trasă la răspundere pentru folosirea necorespunzătoare a Contului Corporate şi a oricăror altor informații/date din Contul Corporate de către Partenerul contractual sau orice terță parte.
 7. Acceptând să utilizeze această platformă, Partenerul contractual declară în mod expres și implicit că înțelege scopul acestei platforme electronice și îşi asumă folosirea acesteia doar în scopul comunicării cu șoferii de taxi sau de transport în regim de închiriere. Clever nu oferă nicio garanție că serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori. Clever nu este responsabilă pentru calitatea oricăror servicii obținute de Partenerul contractual prin intermediul site-ului care nu satisfac toate cerințele Partenerului contractual.
 1. CONFIDENŢIALITATE

Informaţii confidenţiale:

 1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, orice informații referitoare la pregătirea, negocierea, existența, conținutul, executarea sau prestarea acestor Termeni şi Condiţii ("Informațiile Confidențiale"), care pot fi divulgate, înainte sau după executarea Termenilor şi Condiţiilor, de orice Parte către cealaltă Parte vor fi considerate confidențiale și, prin urmare, vor fi utilizate exclusiv în scopul acestor Termeni şi Condiţii.

Divulgarea Informațiilor Confidențiale:

 1. Ambele Părți depun toate eforturile pentru a se asigura că Informațiile Confidențiale nu sunt divulgate altei persoane decât angajaților, agenților, reprezentanților sau consultanților care ar putea avea nevoie să acceseze astfel de Informații Confidențiale pentru îndeplinirea corespunzătoare a Termenilor şi Condiţiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor aferente activităţii lor. Toți destinatarii menționați mai sus trebuie să se angajeze în mod expres, înainte de divulgarea Informațiilor Confidențiale, să păstreze secretul și confidențialitatea acestor informații. 

Excepţii de la obligaţiile de confidenţialitate:

 1. Obligațiile de confidențialitate cuprinse în paragrafele precedente nu se aplică (i) cerințelor oricărei autorități competente, judiciare sau administrative de a divulga informațiile confidențiale; (ii) dacă informațiile confidențiale sunt în general cunoscute sau deja în domeniul public; (iii) dacă informațiile confidențiale au fost cunoscute Partenerului contractual înainte de acceptarea Termenilor şi Condiţiilor; sau (iv) în cazul în care informațiile confidențiale sunt divulgate Partenerului contractual de către o terță parte neavând obligații de confidențialitate. În cazul divulgării informațiilor confidențiale în conformitate cu punctul (i) de mai sus, Partea care le divulgă depune toate eforturile pentru a notifica divulgarea către cealaltă Parte.
 1. SECURITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR
 1. Următoarele dispoziţii privind prelucrarea datelor personale se aplica ofertelor „Corporate Account” (cont Corporate). Clever va procesa datele cu caracter personal obţinute de la Partenerul contractual şi Utilizatori in interes propriu, pentru a furniza serviciile preconizate, pentru facturare şi analiză, precum şi pentru îmbunătăţirea şi adaptarea continuă a serviciilor sale.
 2. Politica de confidenţialitate pentru Pasageri" emisă de Clever se aplică relaţiei dintre Clever şi Utilizatori. Datele personale reprezintă orice dată în sensul articolului 4 alineatul (1) GDPR, în raport cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, în special datele personale trimise Partenerului contractual prin intermediul platformei, cum ar fi numele / prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon şi în anumite circumstanţe, punctul de plecare şi de sosire, precum şi date privind plăţile şi costurile Cursei.
 3. Clever foloseşte datele personale ale administratorilor şi ale Utilizatorilor furnizate de către Partenerul contractual prin intermediul platformei pentru autentificarea celui care deţine contul Corporate, asociază contul Corporate cu adresa de facturare, face legătura dintre Utilizatorii şi partenerii contractuali şi, ocazional, verifică autorizarea Utilizatorilor.
 4. Partenerul contractual confirmă că prelucrarea datelor în conformitate cu art. 9.3 de mai sus presupune ca Clever să contacteze Utilizatorii recomandaţi de către Partenerul contractual, în special să îi invite să îşi activeze şi să se înregistreze prin intermediul contului Corporate al Partenerului contractual.
 5. Partenerul contractual se angajează să informeze administratorii şi Utilizatorii asupra faptului că datele personale le sunt furnizate către Clever pentru configurarea contului Corporate, precum și pentru a procesa plăţile. De asemenea, trebuie să îi informeze asupra faptului că Clever furnizează datele personale ale Utilizatorului către Partenerul contractual pentru evidenţa costurilor, în special datele colectate de către Clever privind Cursa, pentru facturare.
 6. Înainte de a furniza date personale către Clever, Partenerul contractual trebuie să se asigure că sunt îndeplinite toate cerinţele legale, precum şi că a obţinut toate permisiunile/consimtamantul necesare in forma ceruta de lege pentru a asigura procesarea legitima de către Clever a datelor furnizate de Partenerul contractual. Partenerul contractual trebuie să se asigure că toate datele cu caracter personal furnizate sunt corecte şi complete.
 7. În conformitate cu dispoziţiile privind protecţia datelor, Clever şi Partenerul contractual sunt operatori de date independenţi. Ei se angajează să proceseze datele personale numai în scopuri legitime, pentru îndeplinirea obligaţiilor. Operatorii independenţi vor păstra datele cu caracter personal numai în intervalul de timp necesar procesării. Indiferent de obligațiile prevăzute la punctul 9.5 şi în conformitate cu respectarea obligaţiilor privind protecţia datelor, Partenerul contractual se angajează să informeze persoanele interesate în legătură cu divulgarea de datele personale către Clever.
 8. Partenerul contractual (sau administratorul Partenerului contractual) poate defini în mod independent mai mulți Utilizatori (cum ar fi personalul selectat al Partenerului contractual) şi în orice moment poate autoriza metoda de plată prin intermediul platformei create pentru contul său Corporate. De asemenea, poate efectua independent modificări privind Utilizatorii în orice moment, în special privind acordarea sau retragerea utilizării contului Corporate de către aceştia.
 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 1. Contractele încheiate în baza acestor Termeni şi Condiţii se vor incheia pe perioada nedeterminată şi vor putea fi denuntate unilateral de către oricare dintre Părti, în scris sau prin formular, cu o perioadă de notificare de o (1) lună, cu intrare în vigoare la sfârşitul lunii respective.
 2. După incetarea contractului si implicit a prezentelor Termeni si Conditii, caracteristicile contractuale ale Contului Corporate vor fi blocate. În special, Partenerul contractual nu va mai avea permisiunea de a rezerva Curse pentru Utilizatori drept Curse permise pentru facturare. Tarifele datorate pentru cursele deja efectuate şi plăţile restante vor fi facturate Partenerului contractual chiar şi după rezilierea contractului, în conformitate cu prevederile Termenilor şi Condiţiilor. Aceşti Termeni şi Condiţii se vor aplica în continuare pentru decontarea datoriilor restante.
 3. Ambele Părţi vor avea libertatea de a rezilia contractul pentru motive întemeiate, fără transmiterea unei notificari. Motivele întemeiate exista în cazuri precum: atunci când ratingul de credit al Partenerului contractual scade şi plata datoriilor Partenerului contractual nu mai este garantată ca urmare a acestei scăderi.
 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 1. Clever și afiliații săi sunt și vor rămâne proprietari ai tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor din și asupra Clever App, Contului Corporate, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri și versiuni ale acestora, precum și toate documentele și materialele aferente furnizate sau disponibile Partenerului contractual sau Utilizatorilor.
 2. În cazul în care Partenerul contractual descoperă sau constată orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Clever, Partenerul contractual se angajează să aducă astfel de încălcări în atenția Clever cât mai curând posibil, altfel Partenerul contractual este răspunzător pentru daunele suferite de Clever pentru o astfel de încălcare.
 1. DIVERSE
 1. Legea Aplicabilă şi Soluţionarea Disputelor. Termenii şi condiţiile vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România, competente fiind instanţele din Bucureşti.
 2. Interdicţia cesiunii. Partenerul contractual nu are dreptul de a-şi cesiona drepturile şi obligatiile care îi revin in baza Termenilor şi Condiţiilor, în tot sau în parte, către terţi.
 3. Renunţarea. Renunțarea de către oricare dintre Părți la drepturile sale în temeiul Termenilor şi condiţiilor se face în scris. Renunțarea, de mai multe ori, a uneia dintre Părți la dreptul de a pretinde îndeplinirea exactă de către cealaltă Parte a obligațiilor care îi revin nu va fi interpretată ca o renunțare generală la acest drept și nu va priva această Parte de dreptul de a solicita, a posteriori, îndeplinirea corectă a acestor obligații. Renunțarea niciuneia dintre Părți la orice încălcare a Termenilor şi Condiţiilor nu se interpretează ca o renunțare la o încălcare anterioară sau ulterioară.
 4. Notificări. Orice notificare între Părți referitoare la Termeni şi Condiţii se face în scris. Comunicările trimise prin poștă electronică se consideră livrate și primite în mod corespunzător atunci când aceste notificări au fost trimise la adresele indicate mai jos și primirea lor a fost confirmată; de asemenea, comunicările și/sau notificările trimise la adresele indicate mai jos se consideră livrate și primite în mod corespunzător atunci când au fost făcute prin poștă înregistrată sau printr-un executor judecătoresc.

Orice notificare se consideră a fi făcută în mod corect, cu excepția cazului în care destinatarul a notificat celeilalte Părți cu cel puțin șapte (7) zile lucrătoare în prealabil despre schimbarea acestei adrese. Fără a aduce atingere celor de mai sus, comunicările transmise de la Clever către Partenerul contractual prin intermediul Contului Corporate se consideră, de asemenea, că au fost făcute în mod corect.

 1. Forţa Majoră. Niciuna dintre Părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea oricărei îndatoriri sau obligații pe care le-ar putea avea, în cazul în care un astfel de eșec a fost cauzat de incendiu, inundații, accident, explozie, grevă sau alte probleme de muncă, sau orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate în mod rezonabil de partea care avea datoria de a îndeplini această obligație. Partea afectată va notifica cealaltă Parte cu privire la evenimentul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la producerea sa și va furniza un certificat care să ateste evenimentul, emis de autoritatea competentă. Încetarea evenimentului de forță majoră se notifică în același mod.
 2. Prevederi finale. Clever îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti Termeni şi Condiţii în măsura în care acest lucru este rezonabil pentru Partenerul contractual. În cazul în care Partenerul contractual nu îşi invocă dreptul de reziliere în termen de patru (4) săptămâni de la anunţarea modificărilor, se va considera că acesta şi-a exprimat consimţământul cu privire la respectivele modificări. În cazul în care o prevedere a Termenilor şi Condiţiilor şi-a pierdut sau îşi va pierde efectul sau este sau devine inaplicabilă, sau în cazul în care aceasta conţine o lacună, eficacitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Se va include o prevedere care va înlocui prevederea care şi-a pierdut efectul sau care va acoperi lacuna respectivă, iar respectiva prevedere va fi cât mai apropiată de scopul economic al acestor Termeni şi Condiţii.