CAMPANIE PROMOȚIONALĂ „APRILIE”


S.C. Clever Tech S.R.L. (în continuare ”Clever Taxi”), persoană juridică de naționalitate română cu sediul în București, Aleea Piatra Mare nr. 1, sector 2, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10163/2011, Cod Unic de Înregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office reprezentat prin DUMITRU ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Str. Simetriei nr. 22, sector 2, CNP 1850121420071, în calitate de administrator, are calitatea de organizator al campaniei „APRILIE”.

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

Prezentul regulament de desfășurare al campaniei se regăsește în meniul aplicației Clever Taxi și pe site-ul oficial al companiei www.clevertaxi.com. De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului.Art.​ ​1​ ​DURATA​ SCOPUL ​ȘI​ ​LOCUL​ ​DESFĂȘURĂRII​ ​CAMPANIEI

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever Taxi”, în orașele Brașov, București, Cluj-Napoca și Constanța, în perioada 26.04.2018 (ora 00:00:00) - 30.04.2018 (ora 23:59:59).
Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea aplicației care afișează concursul.
Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.


Art.​ ​2​ ​DREPTUL​ ​DE​ ​A​ ​PARTICIPA

La această Campanie se califică orice utilizator care are cel putin 18 ani, care se înscrie în concurs apăsând butonul „Participa” din meniul aplicației Clever Taxi și care realizează:

Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea aplicației care afișează concursul.
Cursele cu plata prin aplicație valorează dublu. Astfel, dacă utilizatorul face o cursa cu plata aplicație, cursa respectivă se va contoriza ca fiind doua.
Nu pot participa Angajaţi ai Organizatorului, soţii și rudele acestora până la gradul III inclusiv. De asemenea, colaboratorii Clever Taxi, precum şi angajaţii acestora.


Art.​ ​3​ ​​MECANISMUL​ ​DE​ ​DESFASURARE​ ​AL​ ​CAMPANIEI

Clever Taxi oferă câte 2 (două) iPhone-uri X pe zi, în perioada 26.04.2018 (ora 00:00:00) - 30.04.2018 (ora 23:59:59), în total 10 (zece) iPhone-uri X, 10.000 (zecemii) de vouchere de călătorie ce pot fi folosite la plata prin aplicație în Clever Taxi și 3 excursii la alegere de pe platforma online Vola.ro, în valoare de 2.500 de euro (douămiicincisuteeuro) fiecare pentru utilizatorii care s-au încadrat în condițiile prezentate în art.2 al acestui regulament.
Utilizatorii trebuie să se înscrie în concurs apăsând butonul „Participa” din campania disponibilă în meniul aplicației Clever Taxi.
Câștigătorii vor fi selectați în mod aleator prin programul random.org.
Un câștigător poate câștiga un singur premiu (un iPhone X, 2 vouchere de călătorie sau o excursie).
Premiile vor fi acordate numai în cazul în care în campanie s-au calificat cel puțin 50.000 (cincizecidemii) de utilizatori unici din toate cele 4 orașe: Brașov, București, Cluj-Napoca și Constanța.


Art.4 PREMII

Fondul total de premii este în valoare de 52.500 euro (cincizecișidouămiicincisuteeuro).


ART. 5 INTRAREA ÎN POSESIE A PREMILOR

Câștigătorii vor fi selectați în mod aleator prin programul random.org.
Câștigătorii vor fi anunțați prin intermediul aplicației Clever Taxi, dar și telefonic.
Un câștigător poate câștiga un singur premiu (un iPhone X, 2 vouchere de călătorie sau o excursie).
Premiile vor fi acordate numai dacă în campanie s-au calificat cel puțin 50.000 (cincizecimii) de utilizatori unici din toate cele 4 orașe: Brașov, București, Cluj-Napoca și Constanța.
Premiile vor fi acordate de către Clever Taxi în termen de 20 de zile lucratoare, de la data de 02.05.2018.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nu pot fi compensate în bani.
Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la alocarea sau activarea unui Premiu în situația în care Participantul: nu răspunde la apelurile Organizatorului, nu poate fi contactat, și-a dezactivat contul Clever Taxi.
ATENȚIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe adresa de email prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie/altă campanie și care nu au fost transmise de Clever Taxi.


Art. 6 OBLIGAȚII FISCALE ȘI BANCARE

PREMIILE prevazute la art. 5 intră sub incidenta prevederilor art. 115 din Codul Fiscal.
1) Organizatorul va suporta impozitul aferent Premiilor oferite în această Campanie precum și costurile de livrare a Premiilor Zilnice fizice. Toate costurile ce decurg din ridicarea tuturor premiilor obţinute precum şi toate taxele aferente bunurilor şi serviciilor oferite ca Premii în cadrul Campaniei, precum și orice altă cheltuială suportată de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorilor.
2) Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.
3) Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesie a Premiului.
4) Prin participarea la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.


Art. ​7​ ​​PREVEDERI​ ​DIVERSE

Încercarea de fraudare a sistemului atrage :

Prin frauda se înțelege: Nu se iau în considerare comenzile la care utilizatorul nu s-a prezentat („Neprezentare client”) sau comenzile pe care utilizatorul sau șoferul de taxi le-a anulat („Anulare comanda”).
În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.
Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Campania existentă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.


Art.​ ​8​ ​​PRELUCRAREA​ ​DATELOR​ ​CU​ ​CARACTER​ ​PERSONAL

1) Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul și Agenția (împuternicitul Organizatorului în sensul legii 677/2001) să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile numerele de telefon ale Participanților la Campanie.
2) De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator alocării unui Premiu: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, domiciliu, date de identificare din actul de identitate.
3) În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale, Organizatorul condiționează atribuirea Marelui Premiu și a Premiilor fizice mai mari de 600 lei de prezentarea actelor de identitate, inclusiv CNP / actele societății.
4) Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.
5) Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor prezentei Campanii și premiile acordate.
6) Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.
7) Cu acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără niciun fel de obligație de plată.
8) Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
9) În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanților de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile și în condiţiile prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 și se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată către Organizator la adresa sediului social


Art.9​ ​LITIGII

Orice diferență între participant și organizator se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată în raza teritoriala a cărora se află sediul organizatorului.


CLEVER TECH